Hai Điện Tích Điểm Q1=10^-8 Q2=-3.10^-8 Đặt Trong Không Khí Tại Hai Điểm A Và B Cách Nhau 8Cm

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

cho 2 điện tích điểm q1=10^-8C q2=3.10^-8C đặt cố định tại AB trong không khí cách nhau 30cm

Bạn đang xem: Hai Điện Tích Điểm Q1=10^-8 Q2=-3.10^-8 Đặt Trong Không Khí Tại Hai Điểm A Và B Cách Nhau 8Cm

a, Xác định cường độ điện trường do từng điện tích gây ra tại điểm M là trung điểm của AB và cđđt tổng hợp tại M

b, Tìm cđđt tổng hợp tại N sao cho NA= 40cm NB=10cm

MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỨI! CẢM ƯN NHIỀU NÀ!


*

Cho 2 điện tích q1=3x10^-8C q2= -4x10^-8C đặt tại 2 điểm A,B cách nhau 8cm trong không khí. Xác định cường độ điện trường do 2 điện tích q1 và q2 gây ra tại điểm E sao cho E nằm trên đường trung trực của AB cách AB 3cm


*

Tại 2 điểm AB cách nhau 10cm trong không khí có đặt 2 điện tích biết điện tích q1=+4.10^-8C cách M 5cm và q2= -4.10^-8 C đặt M 15cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do 2 điện tích gây ra tại M?


N q1 q2 A E1 E2

Ta có:

\(E_1=\dfrac{9.10^9.4.10^{-8}}{\left(\dfrac{5}{100}\right)^2}=144000\left(v/m\right)\)

\(E_2=\dfrac{9.10^9.4.10^{-8}}{\left(\dfrac{15}{100}\right)^2}=16000\left(v/m\right)\)

\(\Rightarrow E=\left|E_1-E_2\right|=128000\left(v/m\right)\)


Hai điện tích điểm q 1 = q 2 = 6 . 10 - 6 C C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 18 cm trong không khí. Xác định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB và cách trung điểm H của đoạn thẳng này một khoảng HM = 12 cm. Xác định lực điện tổng hợp do q 1 v à q 2 tác dụng lên điện tích q 3 = 5 . 10 - 8 C C đặt tại M.


Các điện tích q 1 v à q 2 gây ra tại M các véc tơ cường độ điện trường E 1 → và E 2 → có phương chiều như hình vẽ:

Có độ lớn: E 1 = E 2 = k | q 1 | A M 2 = 9.10 9 .6.10 − 6 0 , 15 2 = 24 . 10 5  (V/m).

Có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:

= 2 E 1 . H M A M = 2 . 24 . 10 5 . 12 15 = 38 , 4 . 10 5  (V/m).

F → = q 3 . E → ; vì q 3 > 0 nên F →  cùng phương ngược chiều với E →  và có độ lớn:

F = q 3 . E = 5 . 10 - 8 . 38 , 4 . 10 5 = 0 , 192 ( N )

 


Tại hai điểm A, B cách nhau 30 cm trong chân không có đặt hai điện tích điểm q 1 = 10 - 8 C  và q 2 = - 4 . 10 - 8 C .  Gọi E → , E 1 →  lần lượt là cường độ điện trường tổng hợp và cường độ điện trường do điện tích q 1  gây ra tại M, biết E → = 2 E → 1 . Xác định vị trí điểm M.

Xem thêm: ma momo là ai

A. Điểm M thuộc AB, nằm trong AB và cách A đoạn 10 cm

B. Điểm M thuộc AB, nằm ngoài AB và cách A đoạn 30 cm

C. Điểm M thuộc AB, nằm trong AB và cách A đoạn 20 cm


Cho hai điện tích q1 = 3.10-6C và q2 = -5.10-6C đặt tại A và B cách nhau 60cm. M là trung điểm của AB.

a. Xác định cường độ điện trường do q1 gây ra tại M ?

b. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại M?

c. Nếu đặt tại M điện tích q3 = 2.10-6C, xác định lực điện tác dụng lên q3


Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích q 1 = − q 2 = 6.10 − 6 C . Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại điểm C, biết AC = BC = 12 cm. Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích q 3 = − 3.10 − 8 C đặt tại C.

A. 0,094 N.

B. 0,1 N.

C. 0,25 N.

D. 0,125 N.


*

Trong đó E 1 C v à E 2 C lần lượt là cường độ điện trường do các điện tích điểm q 1 v à q 2 gây ta tại C. Ta có:

Từ hình vẽ ta có:


Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích q 1 = - q 2 = 6 . 10 - 6 C . Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại điểm C, biết AC = BC = 12 cm. Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích q 3 = - 3 . 10 - 8 C đặt tại C


Hai điện tích điểm q 1 = - q 2 = 8 . 10 6 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại C; biết AC = BC = 25 cm. Xác định lực điện tổng hợp do q 1 v à q 2 tác dụng lên điện tích q 3 = - 5 . 10 - 8 C đặt tại C.


Xem thêm: kelly gaming la ai

*

Có độ lớn: E 1 = E 2 = k | q 1 | A C 2 = 9.10 9 .8.10 − 6 0 , 25 2 = 11 , 52 . 10 5  (V/m);

Có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:


Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích q 1 = - q 2 = 6 . 10 - 6 C . Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC = BC = 12 cm. Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích q 3 = - 3 . 10 - 8 C đặt tại C.