Mẫu Giấy Ủy Quyền Xử Lý Vi Phạm Giao Thông, Mẫu Giấy Ủy Quyền Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Doc

Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông, nhận lại xe, giấy tờ cà vẹt xe, bằng lái theo quy định của pháp luật, có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.


*
Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

Bạn đang xem: Mẫu Giấy Ủy Quyền Xử Lý Vi Phạm Giao Thông, Mẫu Giấy Ủy Quyền Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Doc

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: ..........................

Người ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinh năm : ………Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Người quyền là người bị lập Biên bản vi phạm hành chính số: ………./BB-VPHC, quyển số: ….. do Công an ……….. lập ngày …./…/20……..

Người được ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinh năm : ………Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Xem thêm: mc cv là ai

Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền đại diện người ủy quyền liên hệ với Phòng cảnh sát giao thông - Trạm cảnh sát giao thông ....., tỉnh/thành phố ...., các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có liên quan để: tham gia giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nêu trên, nhận bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe, nhận lại xe, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan, nộp phạt, lệ phí theo Biên bản vi phạm hành chính nêu trên.

Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền có quyền đại diện người ủy quyền thực hiện việc nộp hồ sơ, lập văn bản, ký tên vào các giấy tờ có liên quan đến nội dung được ủy quyền, nộp phí, lệ phí, nhận bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe, nhận lại xe, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan.

Xem thêm: bùi văn bồng là ai

Thù lao ủy quyền: không có thù lao.

Thời hạn ủy quyền: ….. (….) tháng, kể từ thời điểm giấy ủy quyền này được công chứng.

Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.