Thông Tư 53 Của Bộ Công An Ve Tiêu Chuẩn Chinh Tri, Thông Tư 53/2016/Tt

- Theo đó, Thông tư số 53/2016 đưa ra các nguyên tắc thực hiện khai báo tạm trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài thực hiện khai báo tạm trú. Cơ quan, tổ chức cần tuân thủ theo một số nguyên tắc sau:

+ Thông tin khai báo tạm trú phải được khai báo, tiếp nhận kịp thời, đầy đủ và chính xác. Nếu phát hiện có những dấu hiệu khả nghi thì cơ sở lưu trú phải báo ngay lên cơ quan công an gần nhất để kiểm tra.

Bạn đang xem: Thông Tư 53 Của Bộ Công An Ve Tiêu Chuẩn Chinh Tri, Thông Tư 53/2016/Tt

+ Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử hoặc có thể khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú;

+ Đại diện cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền, người được giao trực tiếp quản lý, Điều hành cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến tạm trú tại cơ sở lưu trú;

+ Người đứng tên trong hợp đồng thuê hoặc hợp đồng mua nhà thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú nếu cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê dài hạn mà chủ cơ sở không có tại đó hoặc nhà do người nước ngoài mua.

- Thông tư 53/2016 quy định có hai hình thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài là:

+ Qua trang thông tin điện tử: Theo Thông tư số 53/BCA, người khai báo tạm trú truy cập trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo các thông tin theo quy định. Việc khai báo phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

+ Phiếu khai báo tạm trú: Thông tư 53/2016 hướng dẫn người khai báo tạm trú đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an để nhận và điền thông tin vào mẫu Phiếu khai báo tạm trú. Trong thời hạn 12 giờ phải gửi lại Phiếu cho Công an cấp xã, với địa bàn vùng sâu, vùng xa là 24 giờ. Có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo bằng điện thoại trước khi chuyển Phiếu lại cho Công an cấp xã.


MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 53/2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CÁCH THỨC THỰC HIỆN KHAI BÁO, TIẾP NHẬN THÔNG TIN TẠM TRÚ CỦANGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh,quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 26 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CPngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hànhThông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếpnhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh

Thông tư này quy định cách thức thựchiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nướcngoài cư trú tại Việt Nam, cơ sở có người nước ngoài tạm trú qua đêm (sau đây viết tắt là cơ sở lưu trú); cơ quan cótrách nhiệm trong quản lý cư trú của người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắcthực hiện

1. Tạo Điều kiện thuận lợi cho ngườinước ngoài, cơ sở lưu trú và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiệnkhai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thông tin tạm trú của người nướcngoài phải được khai báo, tiếp nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác. Trường hợp ngườinước ngoài không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế hoặc phát hiện có nghi vấn, cơ sởlưu trú phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kiểmtra.

3. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạnthực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử.Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách thức khai báo tạm trúcho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạmtrú, khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

4. Đại diện cơ sở lưu trú hoặc ngườiđược ủy quyền, người được giao trực tiếp quản lý, Điều hành cơ sở lưu trú thựchiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến tạm trú tại cơ sở lưu trú. Đối vớicác cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê để lưu trú dài hạn mà chủ cơ sở lưutrú không cư trú tại đó hoặc nhà do người nước ngoài mua, thì người đứng têntrong hợp đồng thuê hoặc hợp đồng mua nhà có trách nhiệm thực hiện khai báo tạmtrú cho người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú đó (sau đây gọi chung là ngườikhai báo tạm trú).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Xem thêm: Những mẫu giày sneaker khỏe khoắn cho mùa hè

Mục 1. KHAI BÁO,TIẾP NHẬN THÔNG TIN TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 4. Truy cậpTrang thông tin điện tử để nhận tài khoản khai báo

2. Người khai báo tạm trú có tráchnhiệm quản lý, bảo mật tài khoản khai báo và toàn bộ thông tin do tài khoảnkhai báo tạo ra. Khi phát hiện tài khoản khai báo bị đánh cắp, lợi dụng thôngtin, không sử dụng được phải thông báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnhCông an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tài khoản khai báo tự hủy giá trịsử dụng khi không có thông tin khai báo mới trong thời hạn 12 tháng hoặc khi bịphát hiện khai báo khống, thông tin về người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trúkhông chính xác.

Điều 5. Khai báothông tin tạm trú

1. Người khai báo tạm trú truy cậpTrang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khaibáo thông tin tạm trú. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trangthông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

2. Thông tin khai báo tạm trú gồm: Họtên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giátrị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài. Có thể nhậptheo từng trường hợp vào các ô nhập dữ liệu hoặc chuyển tập tin nhập đính kèmtheo tập tin mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

3. Người khai báo tạm trú kiểm tra, sửađổi, bổ sung các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quảnlý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thốngchưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Điều 6. Tiếp nhậnthông tin tạm trú

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công antỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin tạm trú của người nướcngoài được khai báo qua Trang thông tin điện tử 24 giờ/07 ngày; thông báo cho đồnbiên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưutrú thuộc khu vực biên giới.

Mục 2. KHAI BÁO,TIẾP NHẬN THÔNG TIN TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ

Điều 7. Khai vàchuyển Phiếu khai báo tạm trú

2. Người khai báo tạm trú ghi thôngtin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú chotrực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địabàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khingười nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

3. Phiếu khai báo tạm trú có thể gửitrước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấpxã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2Điều này.

Điều 8. Tiếp nhậnPhiếu khai báo tạm trú

1. Trực ban Công an cấp xã tiếp nhậnthông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạmtrú 24 giờ/07 ngày.

2. Trực ban Công an cấp xã kiểm traPhiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thựchiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực banvà trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồnbiên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưutrú thuộc khu vực biên giới.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

Điều 10. Tráchnhiệm thi hành

1. Tổng cục An ninh có trách nhiệm:

a) Ban hành hướng dẫn về công tác tiếpnhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trongCông an nhân dân.

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Côngan các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiệnThông tư này.

2. Công an các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Công bố công khai địa chỉ Trangthông tin điện tử, số điện thoại, số fax tại trụ sở tiếp công dân và trên cácphương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

b) Bố trí cán bộ đủ năng lực để tiếpnhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài qua Trang thông tin điện tửhoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú theo đúng quy định.

c) Thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ về kỹthuật cho các cơ sở lưu trú để việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài quaTrang thông tin điện tử được kịp thời, thông suốt.

d) Cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạmtrú.

đ) Xác nhận đã khai báo tạm trú khicơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu.

3. Các Tổng Cục trưởng, Thủ trưởngcác đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháycác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tưnày./.

Xem thêm: trox lacci là ai

Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; - Các Tổng cục, Bộ Tư Lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; - Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp Luật (Bộ Tư pháp); - Công báo; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; - Lưu: VT, A61(A72).216b.

Tác giả

Bình luận